Painting and calligraphy antique auction Yearbook -2009

Painting and calligraphy antique auction Yearbook -2009


Basic information
The time of publication:2009-3
Press:Hunan Art
Author:Xin Hong
Pages:498
BookTitle:Painting and calligraphy antique auction Yearbook -2009
Summary of contents
In a comprehensive, objective, pragmatic perspective, a perfect record in 2008 Chinese antique auction industry magnificent scene. The concise style, exquisite pictures, full and accurate data, centralized display of Chinese antique cultural, artistic charm and economic value. Let the reader feels himself to be struck with fright auction site, intuitive and detailed appreciate Chinese antique charm. "2009 antique auction Yearbook: painting and calligraphy (full version)" as the carrier, record not only the 2008 antique auction of brilliant, but also on the prospect and forecast in 2009 China antique auction of glory! "2009 antique auction Yearbook: painting and calligraphy (full version)" recorded 2008 domestic and foreign painting and calligraphy auction record. 
Catalog
A five generation of the painter Li Zanhua painting, China Song Dynasty painter Chen Juzhong Fang Congyi Guan Daosheng Hong Maike Li Gonglin Li Songliu Ma Yuan Mi Fu Jiusi President Song Huizong Su Shi Wen Tianxiang Xu Chongsi Zhao Shilei Yuan Dynasty painter Gao Kegong Gao Mingjue hidden real New Year ding wild Mou Kan Ni Zan money to choose 任子良 SA day tin Sheng Mao Wang Meng Wang Yuan Yang Ji Yang Weizhen Zhang Yanghao Zhao Yong Zhao Mengpin Wu anonymous Ming Dynasty painter Chen Hongshou Chen Chun Chen Xianzhang Chen Yuansu Chou Dai Jin Dai Quan Deming said Ding Yuchuan Ding Yunpeng Dong Qichang Fang Xiaoru Gong Dingzi Guo Xu He Haohou Huang Ji Gu ceremony 懋功 water Xie Jin Lan Ying Li Liu Fang Linliang Liu Jue Huang Dao Zhou Liu Liu's original play Lu Lu Lu Jian Lu to Ma Wan Mi Wanzhong Ming six Mo 是龙 Ni 元璐 money tribute money hub 文淑 Shao Mi Shen Shichong Shen Zhou Sheng Maoye Song Chen Ru Song Xusun Ke Hong Yin Tao Wang Yuke Wang Zhong Wang Ao Wang E...... Two, print three, gouache watercolor sketch, oil painting four, five six, seven eight, photography, sculpture "nine, other art form 2008 painting and calligraphy auction summary 
Download

Painting and calligraphy antique auction Yearbook -2009 download

Comments and ratings
    No Comments